Generalforsamling i Sindal Golf Klub

 |

Tirsdag den 28. februar afholdtes ordinær generalforsamling i Sindal Golf Klub. Der var ca. 80 fremmødte og aftenen startede med at formand Niels P. Konnerup bød velkommen til de mange fremmødte og gav udtryk for at det var dejligt så mange mødte op.

Herefter blev Villy Nielsen valgt som dirigent og han styrede aftenen med hård hånd.

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Lisbeth Christensen og endnu en gang kom klubben ud med et flot resultat – det viste et overskud på 821.000.

Budgettet for 2024 blev også fremlagt af Lisbeth og bestyrelsen forslog en kontingentstigning på 100 kr. – det skabte lidt debat på generalforsamling om hvorfor kontingentet igen skulle stige når vi havde fået så flot et resultat – formanden forklarede at den generelle inflation i 2022 viste en stigning på knap 10% og hvis vi skulle følge den så ville vi skulle stige 570 kr. Derfor mente bestyrelsen at de 100 kr godt kunne forsvares – og hvis banen og resten af klubbens faciliteter skal kunne bevares er stigningen en nødvendighed – herefter blev det besluttet at der skulle skriftlig afstemning til om kontingentstigningen – efter optælling viste resultatet at flertallet accepterede bestyrelsens forslag og det blev vedtaget.

Der var kommet et forslag fra nogle medlemmer om at klubben skulle genoptage samarbejdet med Løkken omkring fritspil – det blev debatteret i forsamlingen og forslaget kom til afstemning – det blev nedstemt med flertal – herefter var det andet forslag om bestyrelsen skulle undersøge muligheden for at indtræde i diverse golfringe for at kunne spille frit – dette forslag blev også ivrigt debatteret – bestyrelsen argumenterede hvorfor den var imod det – og herefter blev dette forslag sendt til afstemning og nedstemt.

Herefter var der valg til bestyrelsen Kristian Kveiborg ønskede at træde ud af bestyrelsen efter 22 år – Otto Sort havde accepteret at blive valgt ind og han blev valgt med klapsalver – de andre på valg blev genvalgt.

De to suppleanter Tina Skinbjerg Jensen og Tom Samson blev genvalgt.

Revisor Jørgen Olsen blev genvalgt og som revisorsuppleant blev Erling Johansen valgt.

Inden vi gik til eventuelt overrakte formand Niels P. Konnerup blomster og vin til Kristian Kveiborg og takkede ham for den store indsats han har gjort for Sindal Golf Klub gennem 22 år.

Under eventuelt blev der snakket om at lave en støtteforening for Sindal Golf Klub – det kræver at der 100 medlemmer der ønsker at støtte klubben med 200 kr. Bestyrelsen ville gerne høre om det var noget man skulle arbejde videre med og der var stor opbakning at det skulle den.

Generalforsamling sluttede som altid med et leve for klubben efterfulgt af det verdensberømte SGK.

Herefter var der kaffe og brød – samt snak blandt de fremmødte.